...

Privacy policy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, adres of e-mailadres etc. Orthopuzzle.store behandelt deze persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht worden genomen. Dat betekent onder andere dat:
• Wijduidelijkvermeldenmetwelkedoeleindenwijpersoonsgegevensverwerken.Datdoen wij via deze privacyverklaring.
• Wijonzeverzamelingvanpersoonsgegevensbeperkentotalleendepersoonsgegevensdie nodig zijn voor legitieme doeleinden.
• Wijjeeerstvragenomuitdrukkelijketoestemmingomjouwpersoonsgegevenste verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
• Wijpassendebeveiligingsmaatregelennemenomjouwpersoonsgegevenstebeschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Wijjouwrechtrespecterenomjepersoonsgegevensopjouwaanvraagterinzagetebieden, te corrigeren of te verwijderen.


Orthopuzzle.store is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 juli 2020. → datum van uploaden


Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou geplaatste bestelling, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren je persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer • Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens • IP-adres


Registreren
Je kunt je als klant registeren op onze website middels een klantaccount. Na registratie bewaren wij via het door jou opgegeven e-mailadres de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Toegang klantaccount

Via jouw klantaccount kun je toegang krijgen tot een omgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.


Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring


Reclame
Wij kunnen je per e-mail op de hoogte brengen van commerciële informatie (waaronder reclame) over onze producten en diensten. Mogelijk combineren wij hiervoor informatie over jouw aankopen, online zoekopdrachten, instellingen op onze website, artikelen in jouw winkelmandje of contactgeschiedenis. Door het combineren van deze informatie kunnen wij onze e-mailberichten personaliseren en afstemmen op jouw wensen. Wij zullen je in beginsel alleen e-mailberichten met commerciële informatie toesturen indien je een klant bent. De grondslag daarvoor is ons gerechtvaardigd belang. In alle andere gevallen – indien je geen klant bent – doen wij dat slechts indien je ons daar toestemming voor hebt gegeven.


Afmelden?
Indien je niet per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden over onze producten en diensten, klik dan hier om je af te melden. Ook in ieder e-mailbericht vind je een link en/of contactgegevens die je kunt gebruiken om je af te melden.


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.


Koppelingen naar externe websites
Onze webwinkel kan koppelingen (externe links) naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van orthopuzzle.store vallen. Orthopuzzle.store is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende websites. Het opnemen van koppelingen naar andere sites betekent ook niet dat orthopuzzle.store goedkeuring geeft aan de inhoud van deze websites.


Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen en/of tenzij doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen
Als je vragen hebt over het privacybeleid van orthopuzzle.store, de gegevens die we van je bewaren of als je een van je rechten met betrekking tot de bescherming van jouw gegevens wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
• Mail ons: info@orthopuzzle.store
• Bel ons: +31(0)613931629

Of schrijf ons: Ortho Puzzle Store, Jacob van Campenlaan 162, 1222KR Hilversum, Nederland

X
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.